Kompetansemål i engelsk etter 10. årstrinn
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
· Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
· Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring
· Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
· Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
· Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk

Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
· beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
· bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
· forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
· utrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
· tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
· presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige emner
· lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
· velge ulike lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon
· skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt
· bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
· vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og til grupper av mennesker
· kommunisere via digitale medier
· beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data


Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
· drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
· gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
· beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land
· gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land
· lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden
· beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk
· lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst


Kjennetegn på måloppnåelse i skriftlig engelsk


Kompetansenivå
Innhold
Struktur
Språk
Høyt (6 og 5)
Eleven kan besvare en oppgave på en relevant måte i forhold til oppgavebestillingen.
Eleven kan skrive en tekst som forteller og beskriver med passende struktur og en hensiktsmessig bruk av avsnitt.

Eleven bruker et ordforråd som er stort nok til å uttrykke det meste om et gitt tema.

Eleven kan skrive en tekst på en kreativ og selvstendig måte.

Eleven kan skrive en tekst med logisk oppbygging og flyt.

Eleven bruker et variert og ambisiøst språk.

Eleven kan formidle et budskap tydelig.

Eleven kan markere sammenhengen mellom avsnitt gjennom en variert bruk av tekstbindere..

Eleven kan skrive en tekst som er presis og i stor grad grammatisk korrekt.

Eleven har gode kunnskaper om engelsktalende land.

Eleven viser riktig bruk av sjanger.

Eleven har en rimelig korrekt ortografi (staving).

Eleven kan bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte.

Eleven kan bruke de fire fortellerteknikkene: Skildring, direkte tale, handlingsreferat og tankereferat.

Eleven har god kontroll på tegnsetting.

Eleven viser evne til refleksjon og vurdering.Middels (4 og 3)

Eleven kan besvare en oppgave, men ikke nødvendigvis på en fullstendig og relevant måte i forhold til oppgavebestillingen.

Eleven kan skrive en tekst som forteller og beskriver med en viss grad av struktur og inndeling i avsnitt.

Eleven bruker et ordforråd som er stort nok til å uttrykke noe om et gitt tema.

Eleven kan skrive en tekst med et relativt enkelt innhold med en viss grad av selvstendighet.

Eleven kan skrive en sammenhengende tekst med i varierende grad logisk oppbygging og flyt.

Eleven bruker et noe variert språk, men teksten kan inneholde noe gjentakende språk.

Eleven kan i varierende grad formidle et budskap.

Eleven kan markere sammenhengen mellom avsnitt gjennom en enkel bruk av tekstbindere.

Eleven kan skrive en tekst, men språket kan være noe upresist og preges av en del grammatiske ukorrektheter.

Eleven har kunnskaper om engelsktalende land.

Eleven viser i varierende grad riktig bruk av sjanger.

Eleven har til en viss grad korrekt ortografi (staving) på ofte brukte ord, men språket kan likevel inneholde en del stavefeil.

Eleven kan hente ut innhold fra ulike kilder som ideer til innhold i egen tekst.

Eleven kan bruke enkle fortellerteknikker.

Eleven kan bruke enkel tegnsetting.

Eleven viser en viss grad av evne til refleksjon og vurdering.Lavt (2)

Eleven kan besvare en oppgave på en enkel måte, men innholdet kan til dels være irrelevant i forhold til oppgavebestillingen.

Eleven kan sette sammen setninger etter hverandre til en enkel tekst.

Eleven bruker et enkelt ordforråd til å utrykke litt om et gitt tema. Det kan forekomme morsmål i teksten.

Eleven kan skrive en tekst med et enkelt innhold med mindre grad av selvstendighet.

Eleven kan skrive en enkel tekst, men teksten er preget av svak logisk oppbygging og flyt.

Eleven bruker ofte gjentakende språk.

Eleven kan formidle et enkelt budskap.

Eleven kan markere sammenhengen mellom avsnitt gjennom en enkel og ofte gjentakende bruk av de samme tekstbindere.

Eleven kan skrive en enkel tekst, men språket er i stor grad upresist og preges av mange grammatiske ukorrektheter.

Eleven har litt kunnskap om engelsktalende land.

Eleven viser litt bruk av sjanger.

Eleven kan utrykke en mening, men har mange ortografiske (stave) feil.

Eleven kan hente ut et innhold fra en tekst.

Eleven kan bruke litt enkle fortellerteknikker.

Eleven kan til en viss grad sette stor bokstav på rett sted og punktum.

Eleven kan skrive en enkel tekst, men viser i liten grad evne til refleksjon og vurdering.1
Eleven har svært lav kompetanse i faget.Kjennetegn på måloppnåelse i muntlig engelsk

Kompetansenivå
Innhold
Struktur
Språk
Høyt (6 og 5)
Eleven besvarer muntlig en oppgave på en relevant måte.
Eleven presenterer muntlig et tema med klar struktur og logisk oppbygging.
Eleven snakker med et ordforråd som er stort nok til å uttrykke det meste om et tema.
Eleven uttrykker seg muntlig på en selvstendig måte.
Eleven snakker sammenhengende om et tema.
Eleven snakker med et variert språk.
Eleven klarer i stor grad å presentere og samtale om aktuelle emner.

Eleven snakker engelsk med fin flyt.

Eleven uttrykker seg i stor grad grammatisk presist.
Eleven klarer muntlig å formidle et budskap tydelig.
Eleven varierer bruken av muntlige tekstbindere, for eksempel: actually, alright, you know etc..
Eleven har fin engelsk (fonetisk) uttale.
Eleven klarer muntlig i stor grad å formidle kunnskap om engelsktalende land.

Eleven snakker engelsk med fin intonasjon.
Eleven oppfatter i stor grad det som blir sagt og oppfatter nyanser i språket.


Eleven viser i presentasjon og samtale fin evne til refleksjon og vurdering.


Middels (4 og 3)
Eleven besvarer oppgaven muntlig, men ikke nødvendigvis på en fullstendig og relevant måte.
Eleven presenterer muntlig et tema med en viss grad av struktur og logisk oppbygging.
Eleven snakker med et ordforråd som i varierende grad er stort nok til å uttrykke noe om et tema.
Eleven uttrykker seg muntlig med en viss grad av selvstendighet.

Eleven snakker til en viss grad sammenhengende om et tema.

Eleven snakker med et noe variert språk som kan være noe preget av gjentakelser.

Eleven klarer i varierende grad å presentere og samtale om aktuelle emner.
Eleven snakker engelsk i varierende grad med god flyt.
Eleven kan uttrykke seg selv om språket preges av noen / en del grammatiske upresisheter.
Eleven klarer muntlig til en viss grad å formidle et budskap tydelig.
Eleven bruker muntlige tekstbindere.
Eleven har rimelig god engelsk (fonetisk) uttale.
Eleven klarer muntlig å formidle noen kunnskaper om engelsktalende land.

Eleven snakker engelsk med en rimelig grad av god intonasjon.
Eleven oppfatter mye av det som blir sagt.


Eleven viser i presentasjon og samtale i varierende grad evne til refleksjon og vurdering.


Lavt (2)
Eleven besvarer oppgaven muntlig, men på en ufullstendig og mindre relevant måte.
Eleven presenterer et tema muntlig, men presentasjonen preges av lite struktur og logisk oppbygging.
Eleven snakker med et enkelt ordforråd for å uttrykke noe om et tema. Morsmål kan forekomme.
Eleven uttrykker seg muntlig, men med liten grad av selvstendighet.
Eleven snakker enkelt om et tema, men med sviktende sammenheng.
Eleven snakker med et enkelt og gjentakende språk.
Eleven klarer på en enkel måte å presentere og samtale litt om aktuelle emner.
Eleven snakke noe engelsk, men med sviktende flyt.
Eleven kan utrykke seg noe selv om språket preges av mange grammatiske upresisheter.
Eleven klarer muntlig å formidle et enkelt budskap. Budskapet er ofte utydelig.
Eleven bruker få og enkle muntlige tekstbindere.

Eleven klarer å uttale enkle ord.

Eleven klarer muntlig å formidle litt kunnskap om engelsktalende land.

Eleven snakker engelsk med litt engelsk intonasjon.
Eleven oppfatter noe av det som blir sagt.


Eleven kan på gjenfortelle og samtale litt om et innhold fra en tekst selv om eleven viser i mindre grad evne til refleksjon og vurdering


1
Eleven har svært lav kompetanse i faget.